PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA SPOLOČNOSTI BESTWINE

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 6.11.2018.

 Na ochrane Vášho súkromia nám záleží. Prosím prečítajte si pozorne tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky“).

Tieto Podmienky podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou BestWine s. r. o.. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese [email protected]

Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „BestWine“, „my“, „nás“ a pod., má sa tým na mysli v spoločnosť, ktorá je na účely plnenia GDPR prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov:

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva BestWine na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je spoločnosť BestWine a niektorá z prípadných budúcich spoločností zo skupiny BestWine v súlade s týmto Podmienkami.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje napr. spoločnosť  AZ PROPERTY s. r. o., so sídlom Panenská 22, 811 04 Bratislava, IČO: 45 724 152.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Webové stránky“ znamená akékoľvek webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť BestWine, najmä www.bellavitaresidence.sk, alebo iná webová stránka zriadená kedykoľvek v budúcnosti.

BestWine spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Aké Osobné údaje a iné údaje o Vás získavame?

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinný sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však BestWine nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a BestWine sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. BestWine nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 2. Údaje, ktoré získame z Vášho používania Webových stránok

BestWine môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samé o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. BestWine vyššie uvedené údaje nepriraďuje ku konkrétnej osobe.

 1. Osobné údaje, ktoré získame z kamerových záznamov

BestWine môže získavať Vaše Osobné údaje aj zaznamenaním Vašej podobizne prostredníctvom kamerových záznamov v niektorých častiach predajných miest jednotlivých projektov alebo v niektorých priestoroch kanceláriách BestWine alebo AZ PROPERTY s. r. o..

 1. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

BestWine môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré BestWine získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

 1. Akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracúvame?

BestWine spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach.

 1. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)

BestWine spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch BestWine.

Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do niektorého z kontaktných formulárov na niektorej Webovej stránke, vyjadruje svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné.

Prevádzkovateľom v tomto prípade je BestWine s. r. o..

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať do momentu, kým sa odhlásite zo zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter).

 1. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

BestWine spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne, aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb BestWine a poskytovania klientskej podpory. Právnym základom pre odpovedanie na otázky, žiadosti a dotazy vo vzťahu k osobám, ktoré uzatvorili s BestWine zmluvu je aj plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daná osoba.

Prevádzkovateľom v tomto prípade je BestWine, v prípade odpovedania na otázky týkajúce sa plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daná osoba a v ostatných prípadoch spoločnosť BestWine.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 3 roky.

 1. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

BestWine spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

4.  Plnenie zmluvných povinnosti

BestWine spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré nám oznámite v súvislosti s uzavretím rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, dodatkov k nim alebo akejkoľvek s nimi súvisiacej zmluvy za účelom realizácie predzmluvných rokovaní, príprave zmluvnej a inej dokumentácie, plnenia zmluvy a jednotlivých záväzkov BestWine v štandardne a kvalite stanovenej BestWine, evidencie zmluvných vzťahov a vedenia účtovníctva, vybavovania reklamácií a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade potreba, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ako aj plnenie našich zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu trvania našej zákonnej povinnosti evidovať a archivovať tieto Osobné údaje.

 1. Záznam z kamerových systémov

BestWine spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu Vašej podobizne zaznamenanej a uschovanej našim kamerovým systémom v niektorých priestoroch našich predajných miest alebo v priestoroch našich kancelárií alebo kancelárií AZ PROPERTY s. r. o., a to za účelom ochrany nášho majetku, majetku AZ PROPERTY s. r. o. a Vášho majetku v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a našich pracovníkov. Priestory, v ktorých sú inštalované kamerové systémy, kde dochádza k vyhotovovaniu videozáznamu, sú nami príslušne označené.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení ochrany nášho majetku, majetku AZ PROPERTY s. r. o a Vášho majetku v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a našich pracovníkov a pracovníkov AZ PROPERTY s. r. o..

Prevádzkovateľom je v prípade predajného miesta projektu Bella Vita spoločnosť AZ PROPERTY s. r . o. a v ostatných prípadoch je Prevádzkovateľom spoločnosť BestWine.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 14 dní od vyhotovenia záznamu a v prípade, že záznam bude potrebné uchovať z dôvodu prešetrenia incidentu alebo jeho uchovania pre potreby orgánov činných v trestnom konaní či iných oprávnených osôb tak po dobu, kým neodpadne takýto dôvod na ich spracúvanie.

 1. Akým spôsobom spracúvame údaje získané z prevádzky Webových stránok?

BestWine spracúva údaje získané z Vášho používania Webových stránok špecifikovaných v časti 1 týchto Podmienok na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Webových stránok, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Webových stránok, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Webových stránok, zistenia a zabránenia zneužívania Webových stránok (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentmi a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Webových stránok však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie našich Webových stránok v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

 1. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

BestWine sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene daného Prevádzkovateľa. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami.

 1. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od BestWine potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže BestWine spoplatniť) a informáciu o

 1. Právo na opravu

Máte právo požadovať od BestWine, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od BestWine, aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od BestWine, aby obmedzil spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 1. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo požadovať od BestWine, aby Vám poskytol Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby BestWine preniesol tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných BestWine na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu. 

 1. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

 

 1. Bezpečnosť
 1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
 1. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
 1. Časti Webových stránok môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované BestWine. BestWine nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
 1. Zmeny Podmienok
 1. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať.
 1. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach, umiestnime nové Podmienky na Webových stránkach a podľa potreby Vás o zmene Podmienok budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
 1. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Webových stránok (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. 
 1. Kontaktujte nás
 1. Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese [email protected]